Wedstrijdreglement

Deze regels zijn van toepassing op de « Win een stage bij Tom Boon Hockey Camp» georganiseerd door Tao Family, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel gevestigd op Industrielaan 16-20, 1740 Ternat, en met BTW nummer 0440.140.171,  hierna genoemd  « Tao Family ».    

ARTIKEL 1 – DUUR
1.1 Deze wedstrijd begint op 27 maart 2023 en zal eindigen als alle unieke codes geregistreerd zijn en uiterlijk tot 31 mei 2023 om 23u59 bij alle deelnemende verkooppunten.   Vanaf 27 maart 2023 worden de unieke codes volgens de voorwaarden en bepalingen van de regels verdeeld tot en met 31 mei 2023.   

1.2 Deelname aan de wedstrijd is uitsluitend mogelijk via unieke codes die verkrijgbaar zijn bij aankoop van een Tao 4-pack of singel blik.  De 4-pack worden verkocht in de deelnemende winkelpunten in België en het singel blik wordt verkocht bij de hockeyclubs in België. 

1.3 De prijswinnaars worden geselecteerd op basis van een wedstrijdformule die wordt beschreven in Artikel 5 hieronder.

ARTIKEL 2 – DEELNEMERS
2.1 De deelname aan deze wedstrijd vereist een aankoop en is alleen toegestaan voor natuurlijke personen die in België wonen en klant zijn bij het verkooppunt/de hockeyclub.  Personen zoals beschreven in artikel 2.2 zijn uitgesloten van deelname.  TF behoudt zich het recht voor om personen die niet aan de vastgestelde voorwaarden voldoen uit te sluiten van de wedstrijd en komen dus niet in aanmerking om te winnen.

2.2 De volgende personen worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd: (a) werknemers van TF of bedrijven die verbonden zijn aan TF en hun marketingadviseurs, evenals hun respectievelijke familieleden die op hetzelfde adres verblijven, en (b) iedereen die ofwel rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is aan de organisatie van deze wedstrijd.

ARTIKEL 3 – FRAUDE 

TF behoudt uitdrukkelijk het recht om deelnemers uit te sluiten van deelname aan deze wedstrijd en/of andere wedstrijden die worden georganiseerd door TF, als zij zich schuldig maken aan misbruik van vertrouwen, bedrog, fraude of  niet voldoen aan het wedstrijdreglement.

ARTIKEL 4 – PRIJZEN 

4.1 In het totaal zijn er 30 hockeystages te winnen.  De prijs van de wedstrijd omvat het volgende:

Een hockeystage ter waarde van 190€ om deel te nemen aan de kampen van Tom Boon Hockey Camps.  Deze kampen zijn bedoeld voor kinderen tussen 3 jaar tot en met 16 jaar. 

4.2 De prijzen liggen vast en kunnen niet worden ingewisseld voor andere goederen of contant geld.  Tevens zijn de prijzen persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

4.3 Als een winnaar de prijs weigert of als er om een andere reden geen prijs aan een winnaar kan worden uitgereikt, komt de prijs te vervallen.

ARTIKEL 5 – WEDSTRIJD
5.1 Om kans te maken op de prijs zoals hierboven vermeld, dient de deelnemer de volgende wedstrijdformule te volgen:  

De wedstrijd bestaat erin om een formulier met unieke deelnamecode (dewelke teruggevonden kan worden bij aankoop van een Tao-4 pack of singel blik) in te vullen op de website https://www.championschoosetao.be en het antwoord te geven op twee kennisvragen en een schiftingsvraag.

Bij welke Belgische club speelt Tom Boon vandaag? 

Welke kleur heeft het blik met groene thee als ingrediënt? 

Hoeveel deelnemers gaan meespelen aan deze wedstrijd?

De deelnemers dienen hun deelname te voltooien door een formulier in te vullen met de volgende persoonlijke gegevens:

 • Naam
 • Voornaam
 • Leeftijd
 • Adres
 • E-mailadres
 • GSM nummer
 • In welke hockeyclub speel je

Na inschrijving ontvangt elke deelnemer een bevestigingsmail. 

5.2 Na de wedstrijdperiode zullen de 30 winnaars bekend worden gemaakt.  Deze winnaars zijn degene die beide vragen correct hebben beantwoord en het dichtst (rangschikking 1 -30) bij het antwoord van de schiftingsvraag zitten. 

Indien de deelnemer wint, wordt er een code verstrekt waarmee hij/zij zich kan inschrijven voor een Tom Boon Hockey Camp.

 • De code is geldig voor één persoon.  Elke voucher is uniek en kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen
 • Een unieke code = een deelname: er kan slechts één code per deelnemer gewonnen worden.
 • Om de code te activeren ga je naar tomboonhockey.be, kies je een kamp naar keuze en geef jouw unieke code in het daarvoor bestemde veld tijdens de registratie.
 • Als de waardebon van 190€ niet het volledige bedrag van de geselecteerde cursus dekt, betaalt u alleen het verschil.
 • Als de bon van 190€ groter is dan de geselecteerde cursus, wordt de cursus volledig aangeboden en hoeft u niets meer te betalen.
 • – De korting is alleen geldig op de cursussen en geldt niet voor de extra opties (verzekering en lunch).

5.3 Elke persoon mag slechts eenmaal deelnemen, indien iemand verschillende formulieren invult wordt deze automatisch uitgesloten van de wedstrijd.
TF zal toezien op het regelmatige verloop van de wedstrijd, op een juiste toepassing van het reglement, op het aanwijzen van de winnaars en het toewijzen van de prijzen. Tegen haar beslissing is geen verhaal mogelijk.

ARTIKEL 6 – AANSPRAKELIJKHEID
6.1 TF, de werknemers ervan of elke derde partij, die betrokken is bij deze wedstrijd, kunnen onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de organisatie van de wedstrijd, inclusief de deelname eraan, de selectie van de winnaars, de uitreiking van de prijs en het verloop van de activiteiten.

6.2  TF behoudt zich het recht om de wedstrijd of een deel daarvan te wijzigen, uit te stellen, in te korten, uit te breiden of te annuleren als gevolg van onvoorziene omstandigheden, wijzigingen in de wetgeving of een beslissing van de bevoegde Federale Overheidsdienst (FOD).

Als een dergelijke wijziging wordt doorgevoerd, hebben de deelnemers of andere betrokken partijen geen recht op enige vorm van schadevergoeding.  Bovendien heeft TF het recht om de prijzen op elk moment te vervangen door een prijs van gelijke waarde, te wijzigen of in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving of verantwoording.

6.3 Het verkooppunt draagt geen verantwoordelijkheid voor de organisatie van deze wedstrijd.

ARTIKEL 7 – IDENTIFICATIE

De persoonlijke gegevens op het deelnameformulier zijn doorslaggevend voor het bepalen van wie de handeling van deelname heeft uitgevoerd en daarmee de legitieme winnaar is. 

ARTIKEL 8 – BEKENDMAKING VAN DE WINNAARS 
De winnaars van de wedstrijd ontvangen uiterlijk op 2 juni 2023 een e-mail met daarin de code voor de prijs.  De codes worden per e-mail verzonden en de deelnemer kan de prijs gebruiken tot 31 december 2023.  Als de deelnemer zich niet houdt aan de hierboven genoemde termijnen en procedures voor het verkrijgen van de prijs en de termijn van 31 december 2023 overschrijdt, verliest hij zijn recht op de prijs onherroepelijk, zonder enig recht op schadevergoeding van de organisator.  Er wordt geen schriftelijke of telefonische correspondentie gevoerd over de uitvoering, het verloop en de verwerking van de wedstrijd.  De keuze van de winnaars kan niet worden betwist. 

Alle kosten in verband met de deelname aan de wedstrijd, evenals alle kosten in verband met de ontvangst of het gebruik van de toegekende prijs (zoals telefoon- of reiskosten, internetverbinding, … ) zijn volledig voor rekening van de deelnemer.  De deelnemers hebben in geen geval recht op een vergoeding van TF voor deze kosten.

ARTIKEL 9 – PERSOONSGEGEVENS

Alle persoonsgegevens van de deelnemers zullen ten laatste een maand na het einde van de wedstrijd gewist worden. In overeenstemming met de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, hebben deelnemers een recht op inzage en een recht op verbetering van hun persoonsgegevens en kunnen zich verzetten tegen de gegevensverwerking ervan door een schrijven naar het wedstrijdadres te richten: Industrielaan 16-20, 1740 Ternat. Na de trekking zullen deze gegevens onherroepelijk worden gewist door Tao Family.

ARTIKEL 10 – AANVAARDING WEDSTRIJDREGELS OP DE SITE VERMELD OP HET FORMULIER

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer zonder enige uitzondering de inhoud en alle bepalingen van deze wedstrijdregels en bepalingen, evenals elke beslissing die de organisatie mogelijk kan nemen om het goede verloop van de wedstrijd te garanderen.

ARTIKEL 11 – PUBLICATIE

Door deel te nemen aan de wedstrijd stemmen alle deelnemers ermee in dat, als ze winnen, hun naam op sociale media geplaatst kan worden.

ARTIKEL 12 : DIVERS

Het wedstrijdreglement is beschikbaar op de website: www.championschoosetao.be

Dit reglement valt onder toepassing van de Belgische wetgeving. Alle vragen of klachten rond het reglement of de wedstrijd kunnen worden gezonden per e-mail (info@myhealthychoice.com ) en dit ten laatste 15 dagen na het einde van de wedstrijd. Er zal geen enkele communicatie plaats vinden over deze wedstrijd, met uitzondering van een schriftelijk verzoek aan de organisator op zijn adres tot het verzenden van het reglement.